reglement g-bowling Tilburg

1. REGLEMENT(je)

Veel regels hebben wij niet, maar zonder regels kunnen we ook niet. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om e.e.a. toch te vermelden.

Reglement
Omgangsregels
Protocollen

omgangsregels van 'de Doordouwers'

 1. Het gebruik van alcohol door spelers en begeleiders is niet toegestaan, dit geldt ook voor alcohol vrij bier e.d. Ook het drinken van energiedrank is niet toegestaan.Het barpersoneel houdt hier scherp toezicht op. Hierover is geen discussie mogelijk.
 2. Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens de competitie niet toegestaan. Is er een noodgeval waarvoor gebruik noodzakelijk is dan kun je dit overleggen met een van de aanwezige begeleiders.
 3. Tijdens het bowlen is het dragen van een pet of hoofddeksel niet toegestaan.
 4. Wij zijn te gast in een horecagelegenheid, het nuttigen van zelf meegebracht eten en/of drinken is dus niet toegestaan.
 5. De eerste 2 games tellen mee voor de competitie, een volgende game telt alleen mee als deze minstens 30 pins hoger is dan een van de eerdere games. De laagste game komt dan te vervallen. Dit geldt alleen als de hogere game volledig is uitgespeeld, dus tot en met de allerlaatste bal, voordat de speeltijd op is.
 6. Tijd is tijd. Als de speeltijd om is en je 1e of 2e game is nog niet klaar dan zullen wij de behaalde score afronden naar boven. Heb je de eerste 2 games al gespeeld? Dan heb je gewoon geluk dat je extra hebt kunnen spelen en pech omdat deze scores niet worden afgerond en/of meetellen.
 7. Als je, om wat voor reden dan ook, een keer niet kunt meld dit dan aan de begeleiders. Afmelden kan natuurlijk ook via de telefoon (06 413 233 28 of 013 5 704 701) of via de mail info@btdedoordouwers.nl. Kun je wegens omstandigheden pas op het allerlaatste moment afmelden bel dan naar het bowlingcentrum.
 8. Deelnemers die langdurig geblesseerd zijn zullen (indien correct gemeld) € 4,50 per gemiste wedstrijdronde terug ontvangen. In de meeste gevallen zal dit, na overleg, worden verrekend met evt. openstaande bedragen of met een volgende termijn.
 9. Spelers die inschrijven voor een toernooi zijn ten alle tijden verplicht om, na het verstrijken van de inschrijfdatum zoals vermeld op het inschrijfformulier, de toernooikosten volledig te betalen.
 10. De leiding heeft de mogelijkheid om een speler die niet aan zijn betalingsverplichting voldoet voor onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan competitie en/of wedstrijden.
 11. Voor alle voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet gelden de normale regels van de Nederlandse Bowling Federatie.
* Bovenstaande regels gelden tijdens de huiscompetitie, maar ook tijdens wedstrijden in- of buiten het eigen bowlingcentrum.

2. OMGANGSREGELS

Wij van bowlingteam ‘de Doordouwers’ vinden goede afspraken maken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen tijdens het beoefenen van zijn sport.Dit kan alleen als iedereen in zijn/haar waarde wordt gelaten en we elkaar met respect behandelen.

Dit betekent dat wij binnen alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals; pesten, discriminerende, racistische, seksistische, of intimiderende gedragingen of opmerkingen ontoelaatbaar vinden.

Hierom vragen wij aan alle bestuursleden, vrijwilligers, stagiaires, deelnemers en bezoekers, dat zij mee werken aan het naleven van de onderstaande omgangsregels.

Pinguin verliefd op een bowlingpin

 1. Ik accepteer de ander en laat hem/haar in zijn waarde.
 2. Ik respecteer andere meningen.
 3. Ik luister naar wat iemand te vertellen heeft.
 4. Ik help andere mensen als zij mijn hulp kunnen gebruiken.
 5. Ik spreek positief over andere mensen en help mee aan een gezellige en goede sfeer.
 6. Ik negeer anderen niet en sluit niemand buiten, we doen allemaal mee.
 7. Ik houd rekening met de grenzen van andere mensen. Ik doe geen dingen die ze niet leuk vinden. Ik val ze niet lastig en stel geen ongewenste vragen.
 8. Ik kom niet ongevraagd aan de spullen van een ander.
 9. Ik doe een ander geen pijn met woorden. Ik scheld niet en maak geen gemene opmerkingen.
 10. Ik pest niemand, lach de ander niet uit en roddel niet.
 11. Ik beoordeel niemand op zijn uiterlijk.
 12. Ik gebruik geen geweld. Ik uit geen bedreigingen. Ik neem geen wapens mee. Ik sla, schop, knijp en spuug niet.
 13. Ik raak de ander alleen aan, als hij/zij dat goed vindt.
 14. Ik maak geen seksueel getinte opmerkingen.
 15. Ik vraag de ander om te stoppen als ik zijn/haar gedrag vervelend vind.
 16. Deelnemers en vrijwilligers vragen hulp aan de teamleider als iemand vervelend is naar hen of een ander.
 17. Deelnemers en vrijwilligers helpen anderen zich aan deze regels te houden en spreken indien nodig hen hierop aan.
 18. Deelnemers en vrijwilligers vertellen het de teamleider als iemand zich niet aan deze afspraken wil houden.
 19. Ik ondersteun deelnemers en vrijwilligers in het nakomen van deze afspraken en bemiddel bij problemen tussen mensen.

3. PROTOCOLLEN

Inleiding

Veel verenigingen werken aan een veilig sportklimaat door gedragsregels op te stellen en door het volgen van bijscholingen als Sportief Coachen en Sportief Besturen. In een veilige sportomgeving voelt iedereen zich thuis.

Waar het om gaat is dat iedereen zich ook op zijn gemak voelt binnen de club. Dat je kunt zijn wie je bent zonder bang te zijn voor anderen of wat anderen van je vinden. En vooral dat je plezier beleeft aan sport.

Dit willen we ook bij ‘de Doordouwers’. Daarom zijn er protocollen opgesteld voor gedragsregels voor een veilige sportomgeving. Indien u de volledige protocollen wilt ontvangen kunt u deze opvragen via info@btdedoordouwers.nl .

Daarnaast is er een vertrouwenscontactpersoon (vcp@btdedoordouwers.nl). Deze notitie betreft een beknopte versie voor de volgende onderdelen.

 • Gedragsregels seksuele intimidatie
 • LHBT acceptatie en andere uitsluiting in de sport
 • Transgenders en sport
 • Omgaan met pesten en misbruik
 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Belangrijke adressen/contacten

1. Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels opgesteld voor sportbegeleiders. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. Ze zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie sporter-trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle gedragsregels worden ook onderschreven door ‘de Doordouwers’. Ze zijn te vinden op de site van NOC*NSF/NBF.

2. LHBT (lesbiënne, homo, biseksueel, transgender) acceptatie of andere uitsluiting in de sport

Uitsluiting kan zomaar voorkomen. Iemand kan zich onveilig en uitgesloten voelen. Niet zeggen dat je anders bent lijkt het meest veilig. Uitsluiting kan net zo goed betrekking hebben op verschillen in achtergrond of prestaties. Coach en begeleiders zijn steeds bezig met herkennen van signalen van uitsluiting en grijpen in waar nodig. En we hebben bij ‘de Doordouwers’ de volgende afspraken:

 • Iedereen is welkom
 • We spreken uit dat het niet uitmaakt wie of wat je bent.
 • We hebben een ding gemeen: de passie voor het bowling.
 • We pesten en schelden niet.
 • We gaan op ‘normale wijze’ met elkaar om.
 • We grijpen in wanneer de afspraken niet worden opgevolgd.

3. Transgenders en sport

Voor transgenders is het soms lastig om te sporten door de strikte man/vrouw scheiding en de nadruk op lichamelijkheid. NOC*NSF stelt dat de transgender sporter moet kunnen sporten in het door hem/haar gewenste geslacht – onafhankelijk van het geboortegeslacht en paspoortregistratie – en niet uitgesloten mag worden van het gebruik van kleed- en douchefaciliteiten. Uitvoering gebeurt allemaal in overleg met de sporter (en/of ouders/verzorgers).

Binnen ‘de Doordouwers’ volgen we de richtlijnen van NOC*NSF voor wat betreft de dispensatie, keuze van een team of groep en deelname aan competities en communicatie naar de andere leden.

Ondersteuning van de coach, bestuur en vertrouwenscontactpersoon zorgen voor een veilige en prettige omgeving voor de transgender. Binnen het team/groep en daarbuiten.

Enkele afspraken daarover zijn:

 • De wens van de sporter in het kiezen van de juiste aanspreekvorm wordt ingewilligd.
 • Iedereen is welkom binnen de vereniging. Onbewuste of bewuste uitsluiting wordt niet geaccepteerd. Dat wordt uitgedragen in reglementen, beleid, gedrag. En er wordt opgetreden bij ongewenst gedrag.
 • Er zijn afspraken over kledingvoorschriften en beschikbare faciliteiten gemaakt.
 • Er is een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging.

4. Omgaan met pesten en misbruik

Deelnemers en vrijwilligers moeten zich veilig en prettig voelen binnen de georganiseerde activiteiten. Seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd. Daarnaast kan er sprake zijn van huishoudelijk misbruik, kinder- en oudermishandeling en pestgedrag. Misbruik kan plaatsvinden tijdens de competities of toernooien, maar ook kunnen er signalen opgevangen worden over mogelijk misbruik in de woonsituatie of pestgedrag.

Leden van ‘de Doordouwers’ kunnen altijd bij de vertrouwenscontactpersoon terecht als er dingen gebeuren, waar ze zich niet goed bij voelen. Coach en begeleiders is gevraagd opmerkzaam te zijn op signalen die wijzen op mogelijk probleemgedrag. Zij hebben een meldingsplicht om grensoverschrijdend gedrag te melden. Hiervoor zijn procedures vastgesteld, ook rekening houdend met veiligheid, privacy en belangen van alle betrokkenen.

5. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is ook beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is er voor leden, ouders, verzorgers, coaches, begeleiders, vrijwilligers, bestuur etc., kortom: iedereen binnen de groep met vragen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en advies en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenscontactpersoon neemt alleen contact op met derden als de sporter dit toestaat. De vertrouwenscontactpersoon heeft tegenover anderen zwijgplicht.

Bij ‘de Doordouwers’ is de heer A. Vermeer de vertrouwenscontactpersoon, bereikbaar via: vcp@btdedoordouwers.nl

6. Andere belangrijke adressen/contacten

Wil je liever met een onbekende praten over bepaalde problemen, kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF (vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of de vertrouwenscontactpersoon van de sportbond (Nederlandse Bowling Federatie). Dit is Martine van de Veen : 0318-581308 of via email: vertrouwenscontactpersoon@bowlen.nl.

© 2020 | 'de Doordouwers'